Integralni sistem upravljanja otpadom

Zakonski propisi razvijenih država prate intenzivan razvoj koncepcije cjelovitog upravljanja otpadom posljednjih decenija. Ti propisi sadrže moderan pristup u upravljanju otpadom sa težištem na izbjegavanju, iskorištavanju i obradi otpada radi odlaganja što manjih količina otpada i sa što manje štetnih sastojaka. Ovakav pristup jednim imenom zove se integralni sistem upravljanja otpadom. (PDF, 747KB)

Aktivnosti

integralnog sistema upravljanja otpadom

  • Izbjegavanje i smanjivanje nastanka otpada

  • Reciklaža, kao i ponovno korištenje nastalog otpada

  • Obrada neiskorištenog otpada

  • Odlaganje neiskorištenog i obrađenog otpada – kao posljednja opcija upravljanja otpadom

Zelena ostrva

mjesta koja služe građanima za odvojeno sakupljanje otpada
(na mjestu nastajanja otpada)

Osnovna funkcija zelenih ostrva jeste odvojeno sakupljanje otpada koji ima upotrebnu vrijednost, odnosno predstavlja sirovinu od koje se može dobiti proizvod koji ima novu upotrebnu vrijednost. Ovaj proces izdvajanja korisnog materijala iz otpada i njegovo ponovo korištenje naziva se reciklaža.

Saznaj više ➜

Reciklažna dvorišta

građevine namijenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada

Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sistemu upravljanja otpadom, jer služe kao poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građana, ovlaštenih skupljača i ovlaštenih obrađivača.

Saznaj više ➜

Sortirnica

objekat u kojem se postavlja postrojenje za završno sortiranje prethodno odvojeno prikupljanih reciklabilnih komponenti iz komunalnog otpada

Sa obzirom na to da nije ekonomski isplativo da se za svaku vrstu otpada koji je odložen u tipske kontejnere u zelenim ostrvima nabavlja pojedinačno vozilo, sav otpad sa zelenih ostrva transportuje se jednim namjenskim, specijalnim vozilom, te se završno sortiranje ovako prikupljenog otpada odvija u sortirnici.

Saznaj više ➜

Postrojenja za mehaničko-biološki tretman otpada

postrojenje za obradu mješovitog čvrstog komunalnog otpada

Ukoliko na području jedinice lokalne samouprave nije razvijen sistem za odvajanje otpada na mjestu nastanka (nisu postavljena zelena ostrva, nije izgrađeno reciklažno dvorište), a želi se smanjiti količina otpada koji se odlaže na deponiju, onda je potrebno izgraditi postrojenje za mehaničko-biološki tretman otpada (MBO postrojenje).

Saznaj više ➜

Kompostane

objekti, nadstrešnice ili radni platoi na kojima se odvija biološka obrada prethodno izdvojenog biorazgradivog otpada

Kompostiranje je kontrolisani biološki proces u kojem naslijeđena mikrobna populacija pretvara organski materijal u biološki stabilan proizvod. Kompost se proizvodi tokom aktivnosti aerobnih mikroorganizama koji zahtijevaju kiseonik, vlagu i hranu kako bi se multiplicirali.

Saznaj više ➜

Pretovarna stanica

objekti u kojima se otpad pretovaruje u veće kontejnere, ili na veća vozila i odakle se vozi na regionalnu deponiju

Otpad se u pretovarnu stanicu dovozi relativno malim vozilima, kojima se obavlja i sakupljanje otpada, a onda pretovaruje u veće kontejnere, ili na veća vozila i vozi se na regionalnu deponiju. Prilikom pretovara vrši se i zbijanje (kompaktovanje) otpada.

Saznaj više ➜